Algemene Voorwaarden1. Algemeen
Yoga met Jeannette staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 66598133 als eenmanszaak en is bij de Nederlandse belastingdienst geregistreerd.

Yoga met Jeannette biedt op vaste locaties yogalessen aan, te weten in Oegstgeest en Noordwijkerhout. Daarnaast kunnen ook op andere locaties yogalessen worden aangeboden.

Voor alle locaties gelden de algemene voorwaarden inclusief de specifieke voorwaarden per locatie en/of type reguliere yogales, cursus of workshop, die hieronder zijn vermeld.

Deelname aan de yogales betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden van Yoga met Jeannette en de geldende (huis)regels van de betreffende locatie.


2. Inschrijving en Aanmelding
Om deel te kunnen nemen aan de yogalessen dient vooraf het inschrijfformulier te worden ingevuld, het lesgeld te zijn betaald en de algemene voorwaarden te worden geaccepteerd.

Naast de formulieren op de website zijn ook formulieren op papier beschikbaar. Beide formulieren kennen dezelfde juridische status.

Reeds ingeschreven cursisten kunnen zich via een e-mail, een aanmeldingsformulier of een intekenlijst aanmelden voor een andere cursus of workshop.

Voor de deelname aan een proefles, workshop of cursus ontvang je, nadat jouw inschrijfformulier, aanmelding en het betreffende lesgeld is ontvangen, een bevestiging dat je aan de betreffende yogales, workshop of cursus kunt deelnemen. Deze bevestiging garandeert een plaats in de les (of workshop) op opgegeven dag en tijdstip onder voorbehoud dat de les doorgang kan vinden.


3. Informatie over lessen
Yoga met Jeannette biedt reguliere lessen op wekelijkse basis, cursussen en workshops aan volgens het lesrooster zoals vermeld op de website. Tijdens schoolvakanties zijn er geen reguliere lessen; mogelijk zijn er wel cursussen of workshops of een aangepast rooster. Het rooster kan tussentijds gewijzigd worden. Deze wijzigingen worden tenminste via de website voorafgaand gecommuniceerd, en aanvullend via e-mail en/of nieuwsbrief en mogelijk andere (sociale media) kanalen.

Yoga met Jeannette zal ten allen tijde trachten de meest recente informatie over haar lessen te plaatsen op haar website. Hier kun je nagaan of een les wel of niet doorgaat. Hoewel zorgvuldigheid wordt betracht bij het samenstellen en onderhouden van de op deze website verstrekte informatie, kan Yoga met Jeannette niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

Een les, cursus of workshop start bij voldoende deelnemers. Bij onvoldoende deelnemers, dit uitsluitend ter beoordeling van Yoga met Jeannette, kan een les, cursus of workshop worden geannuleerd. In geval van annulering van een les, cursus of workshop zal Yoga met Jeannette dit zo snel mogelijk kenbaar maken aan de betrokkenen. Indien mogelijk wordt gezocht naar een passend alternatief. Wanneer de les wegens omstandigheden niet live op locatie kan worden gegeven, kan deze online plaatsvinden, bv. als een live stream of via de website. In bijzondere situaties kan worden beoordeeld of eventueel betaald lesgeld wordt geretourneerd.

Voor het volgen van een reguliere les is een proefles mogelijk. Hiervoor dient een volledige inschrijving plaats te vinden. Een proefles is bedoeld ter kennismaking en ter oriëntatie en dus geheel vrijblijvend aangaande verdere deelname. Indien men na een proefles verder wil deelnemen kan men zich vervolgens daarvoor aanmelden en het betreffende lesgeld voldoen. Voor deelname aan een cursus of workshop is geen proefles mogelijk.

Yoga met Jeannette behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren, zelfs zonder restitutie van lesgeld, indien hiervoor gegronde redenen zijn.

De lessen kennen in beginsel een vaste docent maar Yoga met Jeannette kan een vervangende docent inzetten.

Als je een mobiel nummer hebt opgegeven word je per SMS/WhatsApp geïnformeerd als een les, cursus of workshop onverhoopt op het laatste moment niet door kan gaan.

Indien je zelf verhindert bent om deel te nemen aan de les, wordt het op prijs gesteld als je dit van te voren meldt. Een les die niet 24 uur van te voren is afgemeld wordt beschouwd als deelgenomen.

Het is mogelijk een les in te halen in dezelfde week indien er plek is binnen het rooster en na overleg met Yoga met Jeannette. Eventueel kan de gemiste les op een andere locatie ingehaald worden dan waar de reguliere les gevolgd wordt.

Cursisten worden geacht bekend te zijn met de yoga-tips voor de les welke op de website
onder het kopje "over de les" staan vermeld.

4. Tarieven, betaling en geldigheidsduur
Alle op de website getoonde tarieven zijn inclusief BTW. Voor particulieren kan op aanvraag kan een BTW-factuur of kwitantie worden opgemaakt. Bedrijven ontvangen een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.

Het lesgeld dient voorafgaand aan de eerste betreffende les, cursus of workshop te worden overgemaakt naar rekening nummer
NL79 ASNB 8821 1157 20 ten name van Yoga met Jeannette te Oegstgeest, onder vermelding van de betreffende les, cursus of workshop en de naam van de deelnemer. Het lesgeld kan ook contant of met PIN voor aanvang van de eerste les worden betaald. Bij een PIN betaling kan een toeslag van 2,50% gevraagd worden om de transactiekosten te dekken.

Yoga met Jeannette werkt met proeflessen, losse lessen, workshops, en cursussen voor incidentele activiteiten. Voor reguliere lessen is het mogelijk om een abonnement of een leskaart met 10 lessen te nemen. Voor de locatie Oegstgeest loopt een
abonnement per lesblok zoals beschreven bij de tarieven en in de schoolvakanties zijn er geen lessen. Jouw abonnement wordt automatisch verlengd. Na afloop van je eerste abonnement kun je tussentijds opzeggen; opzeggen kan alleen schriftelijk en de opzegtermijn is vier weken. De geldigheid van de leskaart is zes maanden. Eventueel resterende lessen vervallen zes maanden nadat de eerste les van de kaart is gebruikt. Prijzen zijn vermeld bij de tarieven.

Het programma in Noordwijkerhout werkt op abonnementsbasis in blokken van telkens 10 lessen. Jouw abonnement wordt automatisch verlengd. De opzegtermijn is vier weken. Je wordt per e-mail en in de les geïnformeerd over de ingangsdatum van het nieuwe blok. Op vertoon van een geldige KBO-pas ontvangen deelnemers korting zoals vermeld bij
de tarieven.

Voor
zwangerschapsyoga zijn twee manieren mogelijk om de lessen te volgen. De eerste is een cursus op maat gedurende de gehele zwangerschap en de tweede mogelijkheid is gebaseerd op losse lessen. Details en prijzen zijn vermeld bij de tarieven. Voor de cursus op maat is gespreide betaling in overleg mogelijk.

Na aanmelding voor een cursus of workshop dient uiterlijk één week voor aanvang van de cursus of workshop te worden betaald.

Indien je overstapt van een cursus naar een andere, of meerdere cursussen tegelijkertijd worden gevolgd, dan kun je – uitsluitend vooraf en na goedkeuring door Yoga met Jeannette - van dezelfde leskaart gebruik maken.

De abonnementen, cursussen en leskaarten zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet door andere personen te gebruiken. Deelname aan een workshop is niet persoonsgebonden; het is mogelijk om een vervang(st)er aan een workshop te laten deelnemen.

De tarieven voor mama-baby yoga en ouder-kind yoga betreffen de kosten per koppel van één ouder (of verzorger) met één baby (of kind).

Er vindt geen restitutie plaats van niet gebruikte of niet tijdig afgemelde lessen. Een les die niet 24 uur van te voren is afgemeld wordt beschouwd als deelgenomen.

Afmelding voor een cursus of workshop dient tenminste 48 uur voor aanvang te geschieden via
info@yogametjeannette.nl. Bij niet of niet tijdige afmelding zal het volledige bedrag van de cursus of workshop in rekening worden gebracht.

Wanneer je jouw betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga met Jeannette zich het recht voor jou, of de cursist waarvoor je betaalt, de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor de hierdoor gemiste lessen is niet mogelijk.

Yoga met Jeannette behoudt zich het recht voor om de tarieven tussentijds te wijzigen.

Deelnemers kunnen zelf ten alle tijde navraag doen over de betaalde bedragen, de geldigheid van leskaart en over de data van de door hen gevolgde lessen.

5. Specifieke voorwaarden in Oegstgeest
Reguliere lessen in Oegstgeest vinden plaats in het Dorpscentrum, Lijtweg 9 en Sunterra, Clusiushof 7 te Oegstgeest. In Sunterra is een aparte kleedruimte die tijdens de les kan worden afgesloten. De deur gaat ongeveer 10 minuten voor aanvang van de les open en sluit zodra de les begint. De duur van een les is 75 minuten, tenzij anders vermeld.

6. Specifieke voorwaarden in Noordwijkerhout
Lessen in Noordwijkerhout vinden plaats in het ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4, Noordwijkerhout. De deur gaat ongeveer 10 minuten voor aanvang van de les open en sluit zodra de les begint. In Puyckendam is geen aparte kleedruimte; wel bieden de sanitaire ruimtes hiervoor mogelijkheden. De lessen duren 60 minuten.

7. Specifieke voorwaarden voor (partner)workshops
Voor de deelname aan (partner)workshops dient men zich vooraf in te schrijven. Cursisten dienen zich hiervoor apart aan te melden. De aanmelding en/of inschrijving dient uiterlijk 48 uur voor aanvang te zijn ontvangen, tenzij bij aankondiging een eerdere sluitingstermijn is vermeld. Indien het gaat om een partnerworkshop in het kader van zwangerschapsyoga is de aanmelding en het lesgeld per koppel. Een workshop duurt normaal gesproken 90 minuten, tenzij anders vermeld. Indien deelname aan een workshop korter dan 48 uur van te voren wordt afgezegd, zal deze volledig in rekening worden gebracht. Er vindt geen restitutie plaats.

8. Specifieke voorwaarden voor kinderyoga en ouder/verzorger-kind yoga
De kinderyoga lessen vinden plaatsen op scholen of andere locaties in Oegstgeest en omstreken waar kinderen thuis en welkom zijn voor hun ontplooiing.

De cursist en de ouders/verzorgers dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de lessen plaatsvinden.

De cursist wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Rokjes of jurkjes alleen in combinatie met een legging of maillot eronder. Op blote voeten of antislip-sokken de yogaruimte betreden.

Voor kinderyoga dient een ouder of verzorger zijn of haar kind in te schrijven. Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen, dit uitsluitend ter beoordeling aan Yoga met Jeannette. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per leeftijdscategorie zullen groepen gemaakt worden door de docente. Hierdoor kan mogelijk de lestijd aangepast worden. De lessen duren 60 minuten, tenzij anders op de website vermeld. Ook voor kinderyogalessen is het mogelijk om een leskaart met 5 of 10 lessen te nemen. Hiervoor gelden dezelfde punten zoals vermeld onder punt 4 van deze algemene voorwaarden. Voor kinderyoga in het Dorpscentrum via Stichting Evenementen verloopt de inschrijving en betaling uitsluitend via Stichting Evenementen. Prijzen zijn vermeld bij de tarieven.

Bereikbaarheid van de ouders/verzorgers. Tijdens de lessen dient er altijd iemand bereikbaar te zijn voor het geval er iets met het kind gebeurt. Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat alle telefoonnummers waarop zij mogelijk bereikbaar zijn, bekend zijn bij Yoga met Jeannette. Tussentijdse wijzigingen worden tijdig doorgegeven.

De kinderen dienen 5 minuten voor de les aanwezig te zijn. Kinderen die komen nadat de les is begonnen kunnen helaas niet deelnemen. Ouders/verzorgers kunnen pas de zaal in om zijn/haar kind op te halen, nadat de les is afgelopen en de deur door de docente is geopend. De ouder of verzorger, die het kind heeft aangemeld voor de lessen is tevens contactpersoon. De ouder of verzorger communiceert duidelijk vooraf wie het kind weer komt ophalen.

Een kinderyoga les bij Yoga met Jeannette is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.


9. Gegevens cursisten en privacy
Yoga met Jeannette verstuurt -maximaal 12 keer per jaar- per email informatie over haar producten middels een nieuwsbrief. Tijdens de inschrijving kun je kenbaar maken of je deze informatie wilt ontvangen. Mocht je wens hierin veranderen, dan kan je dit schriftelijk kenbaar maken aan Yoga met Jeannette. Gegevens van cursisten worden nooit voor andere doeleinden gebruikt en zonder voorafgaande toestemming aan derden verstrekt, hiervoor geldt het privacy beleid. Gegevens van niet actieve deelnemers worden bewaard voor zo lang dit volgens de belastingdienst nodig is. Alleen deelnemers aan de yogalessen worden geïnformeerd over het telefoonnummer van de docent.

10. Aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen is op eigen risico. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist of diens ouder/verzorger zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

Bij medische, lichamelijke en/of zware psychische klachten dient de docent vooraf te worden ingelicht. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist of diens ouder/verzorger.

Bij opgave van bepaalde medische informatie kan Yoga met Jeannette overwegen af te zien van deelname door het kind aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door Yoga met Jeannette. Dit gebeurt in goed overleg met de ouder/verzorger. Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Yoga met Jeannette het kind deelname aan de lessen ontzegt.

Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de cursist, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de docent.

De docent en/of Yoga met Jeannette kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade of letsel ontstaan voor, tijdens of na de lessen.

De cursist of diens ouder/verzorger blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc. Yoga met Jeannette is niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen, diefstal of beschadigingen van meegenomen goederen voor, tijdens of na de les.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga met Jeannette en/of desbetreffende locatie, dient te worden vergoed.

11. Kwaliteit en Klachten
Om voldoende kwaliteit te borgen heeft de docent voor de aangeboden lessen diverse opleidingen tot yogadocent gevolgd en met goed gevolg afgerond. De docent heeft zelf een medisch-academische achtergrond. Meer informatie hierover vind je onder het kopje Over de docent. Yoga met Jeannette beoogt voor iedere cursist een prettige ervaring te leveren die een toegevoegde waarde heeft voor het dagelijkse leven. Mocht ondanks alle inspanningen toch nog geschillen ontstaan, of voorzien de voorwaarden niet in een bepaalde situatie, dan zullen partijen eerst zelf naar oplossingen zoeken, die tot beider tevredenheid stemt. Mocht dit niet lukken, dan gaan partijen op zoek naar een door beide partijen gezamenlijk aan te wijzen arbiter welke bij voorkeur een bindend advies uitbrengt. Mocht arbitrage ook niet lukken dan is uiteindelijk het Nederlandse recht van toepassing en beslist de rechtbank in Den Haag.

12. Ontbinding overeenkomst
De deelname aan de yogalessen is niet verplicht. Indien men wil afzien van (verdere) deelname is dat altijd mogelijk. Restitutie van reeds betaald of te betalen lesgeld kan echter alleen gegeven worden op een niet gebruikte proefles, leskaart of lesblok, indien dit past binnen de voorwaarden van de betreffende les.

Tot slot
De algemene voorwaarden zijn op 26 oktober 2016 gepubliceerd op de website en op 19 oktober 2021 voor het laatst bijgewerkt.

Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaande? Stel ze gerust via
info@yogametjeannette.nl.© 2017 | E-mail | Voorwaarden | Privacy